september 2013

Een bewerking van de mythe van Nerthus

Ter gelegenheid van de officiële opening   van natuurbegraafplaats Hilligmeer , door Mr. Pieter van Vollenhove werd het oude mythische verhaal van Nerthus gespeeld op locatie.

Geke bewerkte de oude sage tot een kleine theatervoorstelling op locatie.

VideoImpressie

Het verhaal

De vruchtbaarheidsreis van de Godin Nerthus in Drenthe

Het oude verhaal was de basis voor de openingsact. Dit was een initiatief van de eigenaren van Hilligmeer. Koop Bos onderzocht de feiten en vertaalde de teksten in het Drents.  

Tacitus baseerde zijn verhaal op de religie die hier in vóór-christelijke tijd was, waarbij de rijke oogst en pas aangelegde akkers werden ingewijd en de jonge mannen legden, door het wassen van een mooi jong meisje, hun kindsheid af.  Voor deze theatervoorstelling zijn verschillende versies en verhalen van dit ritueel gebruikt als inspiratiebron en door Geke Hoogstins verwerkt in het script voor de theater/dans act. In haar bewerking reist Nerthus op de kar vol van granen van een goede oogst naar het heilige meer. Daar wordt haar kleed door de jongemannen in een rituele beweging afgenomen en mogen zij verder niet toekijken. Plechtig neemt Nerthus de heilige aarde in haar handen en legt het in een gouden schaal. Dan heft zij de schaal omhoog en biedt het aan de priester.  Dan gaat ze zich in het meer wassen en kijkt één van de jongemannen, die heimelijk verliefd wordt op Nerthus, toch om. Hij kan niet anders dan toenadering zoeken en met haar dansen. 

Als zij vertrekt kan hij niet meer bewegen en haar volgen. Hij is gedoemd te sterven. 

Mensen kijken naar de processie van de Germaanse godin Nerthus, op deze afbeelding uit 1905 (geïnspireerd door de beschrijvingen van Tacitus)

Tacitus

Publius Cornelius Tacitus noemt in zijn Germania (dat omstreeks 98 werd geschreven), zeven stammen, volgens hem Sueven, die Nerthus in het noorden van Germanië zouden vereren. Voor de Germaanse moeder- en vruchtbaarheidsgodin, hij vergelijkt haar met Terra Mater ( Moeder Aarde – Romeinen)

 

Tacitus schrijft in hoofdstuk 40 van zijn Germania: 

……   allen door stroomen of bosschen beschermd. Bij elk van dezen afzonderlijk valt niets merkwaardigs te vermelden; het eenige, wat opmerking verdient, is, dat zij gemeenschappelijk Nerthus, dat is Moeder Aarde, aanbidden en gelooven, dat zij ingrijpt in der mensehen lot en in persoon de volken bezoekt.  

Op een eiland in den Oceaan is een woud gelegen, door geen menschentred ontwijd; daarin bevindt zich haar gewijde wagen, met een laken bedekt; dezen aan te raken is alleen haar priester geoorloofd. Hij bevroedt de aanwezigheid der godin in haar heiligdom en begeleidt in diepen eerbied den wagen, die door koeien getrokken wordt. Dan komen er vroolijke dagen, en alle plaatsen, welke zij haar bezoek en verblijf waardig keurt, zijn in feestdos.  Dan beginnen zij geen oorlogen en nemen geen wapen ter hand; al wat van staal is, is achter slot; dan kent men, dan wenscht men alleen vrede en rust, totdat dezelfde priester de godin, als zij verzadigd is van het verkeer onder de stervelingen, naar haar heilig woud terug voert.  

Daarna wordt de wagen en het laken en — wanneer men het wil gelooven — ook de godheid zelve in een verborgen meer gewasschen. De dienst hierbij wordt verricht door knechten, welke terstond datzelfde meer verzwelgt. Zoo omhult dus een schrikwekkende geheimzinnigheid eene godheid, waarvan men zich in schuwe onwetendheid afvraagt, wat dat toch voor een wezen is, dat alleen zij mogen aanschouwen, die ten doode bestemd zijn. (vertaling door dr. B. H. STERINGA KUYPER, 1902)

LOCATIE

Tempeltje en Hilligmeer

Het ‘Hilligmeer’ betekent Het Heilige meer. De Eigenaar van de natuurbegraafplaats wilde deze Mythe van Nerthus en de plek waar volgens overlevering het oogstritueel plaatvond met elkaar verbinden. Het tempeltje is een replica van Het tempeltje van Bargeroosterveld dat in het Drents Museum tentoongesteld staat. Het tempeltje werd in 2014 opgebouwd in de tuin van Geke Hoogstins voor de voorstelling ‘Terugkeer naar Gaia’.  Vandaag de dag staat het tempeltje op een heuvel, zichtbaar vanaf de N33.

 

Het ontstaan van de natuurbegraafplaats

In 1996 zijn de grondleggers Dolf van der Weij en Annetje Braat gestart met duurzaam natuurbeheer op Landgoed Heidehof. Zij hebben het verwaarloosde bos nieuw elan gegeven, onder andere door het eerste Klimaatbos van Nederland aan te leggen. Rond die tijd werden de grafheuvels op het landgoed onderzocht. In één van deze tumuli werden de 5.000 jaar oude stoffelijke resten ontdekt van een moeder en kind. Deze vondst heeft geïnspireerd tot het samenbrengen van natuur en gedenken. 

Na een lange periode van voorbereiden is de natuurbegraafplaats in september 2013 officieel geopend in aanwezigheid van voorzitter van het Nationaal Groenfonds, Pieter van Vollenhoven.

Onlangs hebben Dolf en Annetje het stokje doorgegeven aan de nieuwe generatie. Bij die feestelijke gelegenheid werd Dolf geridderd wegens zijn verdiensten voor de natuur.

Meer over Natuurbegraafplaats Hilligmeer

CREW - CAST - VRIJWILLIGERS

Koop Bos –  Priester en spreker:    docent Nedersaksische taal en cultuur

Ines Kuipers, Nerthus – danseres en kunstenares

Selmar van Hinte – danser en choreograaf, de jongeman die gedoemd is te sterven 

Begeleider kar met os

Jongemannen: Luka Brandsma en ….

 Jan Stel  – saxofonist en fluitist

Lysette Lever – violiste

Geke Hoogstins – Regie, teksten, organisatie en logistiek

Koop Bos – vertaling teksten in het Drents, achtergrondinformatie

Joop Caspers – Compositie (uit ‘Terugkeer naar Gaia’)

pers

lees hier de persberichten